ATELIER BENEŠ

Doc. ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D., Sochařská 12, 170 00 Praha 7 - Letná

+420 777 819 788, mail@ondrejbenes.cz

pondělí 25. ledna 2016

Brno nádraží

                                   Ve spolupráci s Karlem Goláněm, Honzou Douškem, Radkem Paulusem

2015


K návrhu  rozvojovému území v centru Brna přistupujeme jako k příležitosti k zodpovědnému  znovuuchopení města. Navrhujeme především základní smysluplnou a srozumiteůnou hierarchii veřejných prostor,  urbanistickou strukturu vycházející především z požadavdů obyvatel a citlivého čtení všech souvislostí.

Soustředili jsme se především na vymezení zastavitelného a nezastavitelného území. Navrhovaná struktura veřejných prostor respektuje jak historické stopy, tak do hry zapojuje významné historické a přírodní dominanty, krajinný kontext.

Chtěli jsme vytvořit takový návrh, který by i do budoucna dokázal odolat změnám a svou náplní se dokázal snadno přizpůsobovat budoucím požadavkům.   

Vytváříme sít parků, městských tříd, náměstí, ulic, uliček, které bude mít na zřeteli sociální udržitelnost a rovnováhu v celoměstském kontextu.

 

urbanistické řešení a kvalita veřejných prostor
Vytváříme předpoklady pro obytnou a obyvatelnou čtvrť rostlého města se znovuobjevením komuikačního a dopravního potenciálu historického nádraží včetně viaduktu. Koncept nové městské čtvrtě vrostlé do historických a krajinných souvislostí s výrazným potenciálem rozvoje. Hledali jsme co nejjednodušší a nejuniverzálnější základní řešení, které by nebylo nutné měnit – proto nás zajímaly souvislosti daleko přesahující  hranici zadaného území.

hlavní nádraží a veřejný prostor v jeho okolí
Pro celé území je velmi důležité řešení dopravy – historickému nádraží pod Petrovem dáváme novou enegrii. Jako nejdůležitější tu vidíme kompaktní integraci dopravy do a okolo původního historického objemu železničního tělesa. Jako hlavní komunikační prostor nádraží navrhujeme využít suterénu, pod nástupišti, který je na úrovní spodní části řešeného území.

odolnost návrhu - fázování a nástroje, které zaručí funkčnost území
Výchzí struktura mřížky umožňuje po vybudování komunikací postupnou realizaci jednotlivých bloků. Fáze realizace jsou podrobně vymezeny v grafické části.

zelená infastruktura v území, krajinářské aspekty řešení, ekologická udržitelnost
Řešení zeleně, parků, úzce souvisí s definováním struktury a hierarchie veřejných prostor.

sociální udržitelnost
Navržená struktura je rámcová a není zcela závislá na funkčnosti vyplnění. Navrhovanou strukturu je možné dlouhodobě vyplňovat v skoro libovolnými budovami.

čtvrtek 7. ledna 2016

Výstava plakátů Zdeňka Zieglera

2013

Výstava plakátů Zdeňka Zieglera u příležitosti jeho osmdesátých narozenin 
v Muzeu Kampa. 
Ve spolupráci s Terracultura o.p.s.