ATELIER BENEŠ

Doc. ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D., Sochařská 12, 170 00 Praha 7 - Letná

+420 777 819 788, mail@ondrejbenes.cz

úterý 10. července 2018

Repre Most 03

Setkání se stále vitálním autorem, panem architektem Mojmírem Böhmem na půdě ústeckého NPŮ V Krásném Březně ...

Za setkání děkuji především jeho dceři, paní architektce Lence Kotišové, vedoucí pracovnici ústeckého NPŮ.

Dnes, 19.7.2018, jsem obdržel oficiální vyjádření pana architekta Böhma: Vážený pane primátore,
měl jsem možnost nahlédnout do projektové dokumentace a vyslechnout si komentář architekta Ondřeje Beneše (dne 10. 07. 2018 v Ústí nad Labem) k uvažovaným úpravám mosteckého objektu Repre, jehož jsem autorem. Byly mi k posouzení předloženy tyto podklady: Most-Repre úvod PREZENTACE 01 z 28. 3.2018 (týká se především analýz hodnoty domu), Most-Repre analýza konceptu, možnost celkového uchopení PREZENTACE 02 z 28. 3. 2018 (analyzující dosavadní projektovou přípravu a hledající výchozí momenty řešení), Most-Repre koncept PREZENTACE 03 z 10. 5.2018 (už konkrétně navrhující ucelený koncept řešení), Most-Repre inspirace PREZENTACE 04 z 9. 5. 2018 (hledající příklady obdobných záměrů a realizací) a Most-Repre koncept PREZENTACE 05 (údajně s původním chybným číslováním 03) z 14. 6. 2018 týkající se především širších urbanistických souvislostí a otázek řešení veřejných prostor v centru.

Potěšilo mne, že si město Most nechalo zpracovat analýzu architektonických hodnot objektu, veřejných prostor v bezprostředním okolí i mimořádně důležitých širších urbanistických souvislostí. Toto vše jsou podklady, z mého pohledu, nesmírné důležité pro kvalitní zpracování úkolu s novým funkčním zadáním, pro možnost nového vzkříšení a oživení objektu Repre, pro zakázku, tak jak jsem ji vnímal komplexně, i bez nutnosti vypsání architektonické soutěže. Dochází k zásadní změně prostorových souvislostí, způsobu využívání veřejného prostoru i domu, proměně části objektu v knihovnu, změně užívání velkého kinosálu i využití divadla malých forem.

Od počátku mé práce v Mostu, v šedesátých letech, byla právě jeho novému centru věnována po stránce architektonických i urbanistických kvalit mimořádná pozornost. Dnešní urbanistické založení centra je výsledkem kvalitně obsazených soutěží. Všechny fáze přípravy probíhaly ve své době na té opravdu nejvyšší odborné úrovni, posuzované komisemi, zastoupenými těmi nejlepšími architekty, působícími v regionu.

V předložených prezentacích vítám strukturovaný přístup – od celkového urbanismu centra a konceptu veřejných prostor, až po jednotlivé dílčí objekty a prostory kvalitního objektu Repre.

Podrobněji k jednotlivým prezentacím:

PREZENTACE 01 – hodnoty domu:
Je pro mne obtížné vracet se k ideám doby vzniku. Zásadní pro mne ale zůstává, že se jedná o objemy a prostory až s geometricky velmi přesně definovanými proporcemi, dále pak silné téma odrazu hmoty sálu od vodní hladiny, které by mělo být, dle mého názoru (prvotní výtvarný „fór“), alespoň částečně zachováno. Vlastní objekt společenského sálu na pylonech a jeho zapojení do celku domu je mnou dodnes vnímán (ve vazbě na překonané neskutečné technické složitosti) i mnohými blízkými a kolegy, jako jeden z vrcholů své architektonické profese.

PREZENTACE 02 – dosavadní přístup:
Prezentace popisuje a hodnotí dosavadní projektovou přípravu, její silné a slabé stránky s otevíráním dalších koncepčních možností, které by mohly respektovat hodnoty domu definované v předchozí prezentaci.

Návrh Artechu (konzultován dne 11. 07. 2018 s Ing. arch. Šťastným v Ústí nad Labem) příliš nerespektuje nejsilnější stránky domu. Pozici obou venkovních vertikálních komunikací považuji za nepříliš vhodnou, ale chápu, že vložení nového funkčního schématu včetně současných požadavků, daných nejrůznějšími normami, je problematické a náročné. Tento návrh hodnotím jako kompromisní řešení (nutné zlo), v zajištění provozu a doplnění novými vertikálními komunikacemi ve vztahu k výše zmíněným požadavkům a normám. Otázky koncipování a dalšího navazování veřejných prostor není řešen.

PREZENTACE 03 – návrh:
Návrh se pokouší respektovat hodnoty domu definované první prezentací, zachovává jeho venkovní výraz, podporuje i jeho základní vnitřní strukturu, kterou se pokouší dále rozvíjet, pracuje s propojováním s exteriérem, jedná se o společensky a kulturně významný objekt. Parter domu je v celé své jižní části velkoryse otevřen a zklidněn. V původním návrhu byla většina komunikací situována uvnitř domu, případně koncentrována na okraji pouze při severní fasádě. Toto návrh respektuje především díky tomu, že opět hledá způsoby, jak vertikální komunikace umístit v hloubi dispozice.

Z hlediska vstupu do domu bych za současného stavu hledal vstup jak do sálu, tak do knihovny ze západu od hlavního městského bulváru. Vstup do sálu je z této strany bez problémů možný, ale pouze pokud bude knihovna otevřena. Hlavní vstup do sálu přímo z východu je ale z hlediska konceptu rozvoje celého centra smysluplný právě svou vazbou na další potenciální velkorysý veřejný prostor zakončený nejvyšším objektem ve městě. Dům tak zůstane důležitým komunikačním „kloubem“ území.

PREZENTACE 04 – inspirace:
I pro dnešek velmi důležitý moment.
  
PREZENTACE 05 – urbanistické souvislosti:
Velmi důležitý je vztah k bezprostřednímu okolí domu. Již od počátku provázelo úvahy o centru města mnoho velmi smysluplných modernistických konceptů – např. velkorysé propojení areálu Benedikt s centrem. Tyto koncepty byly bohužel opuštěny, ale při pohledu na dnešní nepropojenost centra bude nezbytné velmi aktivně hledat smysluplné řešení.

Celkové urbanistické úvahy musí nově adekvátním způsobem nejprve přehodnotit všechny výchozí momenty. V tomto ohledu se jeví jako nezbytné opět vyjít ze tří veřejných prostor, které jsou tu uvažovány již od úplného začátku. První dva jsou jasné – u divadla a před Repre směrem k ulici Budovatelů. Třetí, který má obdobný potenciál, je před nejvyšším výškovým objektem města. Tento prostor je zatím z mnoha důvodů poněkud upozaděn.

Co říci závěrem:
Určitě bych přivítal zachování vodní plochy pod objektem Repre, byť bude třeba zmenšena, ale nezbytné je dodržovat určité zásady, které povedou k obdobné kvalitě celkového konceptu.

Je sympatické, že město Most k domu, k centru města, ke konceptu veřejných prostor i urbanistických souvislostí přistupuje takto zodpovědně. Bylo by určitě vhodné, kdyby výzvu, kterou dodnes modernistický Most představuje, mohli společně řešit opět ti nejlepší z produktivní generace architektů a urbanistů, ne pouze specialisté s dopravním zaměřením, jako to řeší některá jiná města při obnově veřejných prostranství.

Představené prezentace architekta Ondřeje Beneše respektují charakter a hodnoty domu, přivítal bych tedy prověření a rozpracování této koncepce - s možností umístění nových vertikálních komunikací v interiéru (ve vazbě na současné požadavky a normy) i s využitím střech k pobytu, bez razantních zásahů do hmotového řešení stávajícího objektu.

S pozdravem
Ing. arch. Mojmír Bőhm: